Polisi HGR - Terma & Syarat

HGR INDUSTRIAL SURPLUS, INC. PENGGUNAAN LAMAN WEB LAMAN WEB

Laman Web ini Penggunaan Perjanjian ( "Perjanjian") adalah di antara anda ( "Pengguna") dan LEBIHAN HGR PERINDUSTRIAN, INC. ( "Syarikat"). Sebagai balasan bagi hak untuk mengakses dan menggunakan laman web Syarikat www.hgrinc.com ( "Laman Web"), dan maklumat yang ditawarkan di Laman Web, pengguna bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat penggunaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini terpakai kepada produk-produk, perkhidmatan, dan maklumat yang kini ditawarkan oleh Syarikat dan mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau produk yang Syarikat boleh memilih untuk menawarkan pada masa akan datang (kecuali dinyatakan sebaliknya).

Kami tidak menjual, meminjam atau menyewa maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga di luar Syarikat, sekutu, subsidiari, agen, syarikat yang beroperasi, dan entiti lain yang berkaitan. Kami hanya mendedahkan maklumat kepada pihak ketiga apabila adalah semunasabahnya perlu untuk membolehkan kita untuk melaksanakan perkhidmatan kami dan menyampaikan maklumat, barangan dan perkhidmatan kepada anda.

 1. 1. Syarikat Kawalan Lebih Laman Web.
  1. (A) Syarikat mempunyai hak, tetapi bukan kewajipan, untuk memantau penggunaan Laman Web dan kandungannya, dan, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 3, Privasi, bebas boleh menggunakan dan mendedahkan apa-apa maklumat dan bahan-bahan yang diterima daripada Pengguna atau dikumpul melalui penggunaan Pengguna laman Web untuk apa-apa sebab atau maksud yang sah. Syarikat berhak pada setiap masa untuk mendedahkan apa-apa maklumat yang perlu untuk memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan atau permintaan kerajaan.
  2. (B) Syarikat mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah, mengubahsuai, menambah atau mengeluarkan mana-mana bahagian Perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa. Pemberitahuan perubahan dalam Perjanjian akan dipaparkan di Laman Web. Pindaan Perjanjian itu akan berkuat kuasa serta-merta apabila dihantar ke laman web dan penggunaan berterusan Pengguna Laman Web ini adalah penerimaan Pengguna daripadanya.
  3. (C) Syarikat boleh mengubah, menggantung atau memberhentikan apa-apa aspek laman web pada bila-bila masa, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kandungan, perkhidmatan yang ditawarkan, produk yang ditawarkan, pangkalan data, jam ketersediaan, dan peralatan yang diperlukan untuk akses atau penggunaan. Syarikat juga boleh mengenakan had ke atas ciri-ciri dan perkhidmatan tertentu atau menyekat akses Pengguna untuk sebahagian atau semua Laman Web tanpa notis atau liabiliti.
 2. 2. Hak harta Intelek.
  1. (A) Laman Web ini dilindungi oleh hak cipta di bawah Amerika Syarikat undang-undang hak cipta, konvensyen antarabangsa dan undang-undang hak cipta lain. Logo, slogan, dan reka bentuk yang tersendiri yang lain dimiliki oleh Syarikat atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh negeri, negara dan antarabangsa undang-undang tanda dagangan, pakaian dagangan, dan persaingan yang tidak adil. Semua bahan-bahan yang terkandung dalam Laman Web ini ( "Kandungan") adalah dilindungi oleh hak cipta dan dimiliki atau dikawal oleh Syarikat atau pihak yang dikreditkan sebagai pembekal daripadanya.
  2. (B) Menyalin, mengeluarkan semula, atau menyimpan apa-apa Kandungan untuk kegunaan selain daripada peribadi, penggunaan bukan komersial Pengguna adalah dilarang tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat atau pemegang hak cipta yang dikenal pasti dalam notis hak cipta di kandungan ini.
 3. 3. Privasi.

  Penggunaan Laman Web adalah tertakluk kepada terma Dasar Privasi yang dimasukkan di sini dengan rujukan. Sila klik di sini untuk membuka Dasar Privasi di tetingkap baru.

 4. 4. Perjanjian-perjanjian Pengguna.
  1. (A) Pengguna mewakili, waran dan perjanjian-perjanjian yang Pengguna tidak boleh memuat naik, mengepos atau menghantar kepada atau mengedarkan atau menerbitkan melalui laman web mana-mana bahan-bahan yang: menghalang atau menyekat mana-mana pengguna lain daripada menggunakan dan menikmati laman web, adalah menyalahi undang-undang, mengancam, mengganggu , kesat, memfitnah, memfitnah, lucah, kesat, menyinggung perasaan, lucah, tidak senonoh, seksual yang eksplisit, menceroboh privasi orang lain, kebencian, tort atau sumbang, merupakan atau menggalakkan kelakuan yang merupakan suatu kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil atau menyalahi mana-mana tempat, negeri, undang-undang kebangsaan atau antarabangsa, melanggar, memplagiat, atau melanggar hak-hak pihak ketiga, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak cipta, tanda dagangan, paten, hak privasi atau publisiti atau apa-apa hak proprietari lain, mengandungi sebarang virus, kuda Trojan, cacing, bom masa, cancelbots atau komponen berbahaya yang lain yang bertujuan untuk merosakkan, detrimentally mengganggu, curi-curi memintas atau merampas mana-mana sistem, data atau maklumat peribadi, mengandungi apa-apa maklumat, perisian atau bahan lain yang bersifat komersial, mengandungi pengiklanan dalam apa jua bentuk, merupakan atau mengandungi petunjuk palsu atau mengelirukan asal atau kenyataan fakta, atau akan membahayakan bawah umur dalam apa jua cara.
  2. (B) Pengguna janji lagi untuk tidak menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kerja yang sepatutnya ofthe Laman Web atau mana-mana perniagaan yang dijalankan di Laman Web. Pengguna tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang mengenakan yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur laman web ini. Pengguna tidak boleh membuat pautan kepada laman web ini dalam apa-apa cara yang boleh memintas halaman rumah Syarikat. Pengguna tidak boleh "bingkai" Laman Web ini atau mana-mana bahagiannya.
  3. (C) Pengguna melantik Syarikat untuk mengenakan bayaran kad kredit Pengguna atau debit dari akaun bank Pengguna untuk pembayaran barangan yang dibeli melalui laman web Syarikat Dengan memberi kuasa kepada kita (Syarikat) untuk mengecaj kad kredit anda (Pengguna) atau mendebitkan akaun bank anda, tiada notis tambahan atau persetujuan diperlukan sebelum Syarikat invois kad kredit atau debit akaun bank untuk semua jumlah terhutang kepada Syarikat apa-apa sebab. Syarikat boleh menerima pembayaran lewat, pembayaran sebahagian atau apa-apa bayaran ditanda sebagai "bayaran penuh" atau sebagai penyelesaian apa-apa pertikaian tanpa kehilangan apa-apa hak kami di bawah Perjanjian ini. Pengguna bersetuju untuk membayar kos dan yuran kami tanggung untuk mengumpul baki yang belum dibayar daripada anda
 5. 5. Pengakuan Pengguna.
  1. (A) Pengguna mengakui bahawa mana-mana dan semua maklumat yang diberikan oleh Pengguna dalam perjalanan menggunakan laman web itu boleh digunakan oleh Syarikat bagi apa-apa maksud yang sah, tertakluk kepada Dasar Privasi Syarikat.
  2. (B) Pengguna mengakui bahawa, kecuali dinyatakan sebaliknya, produk atau perkhidmatan yang dijual melalui atau diiklankan di laman web yang dijual "AS IS," tanpa jaminan dalam apa jua bentuk.
  3. (C) Pengguna mengakui bahawa penghantaran ke dan dari laman web ini boleh membaca atau dipintas oleh pihak ketiga. Pengguna mengakui bahawa apa-apa pergantungan kepada apa-apa pendapat, nasihat, kenyataan, memorandum, maklumat, atau apa-apa bahan lain yang terkandung dalam Laman Web ini atau mana-mana pautan yang hendaklah atas risiko pengguna sendiri. Pengguna adalah bertanggungjawab bagi apa-apa dan semua yuran, cukai dan perbelanjaan yang mungkin ditanggung melalui penggunaan laman web ini atau yang hasilnya ofthe pembelian produk / perkhidmatan dari dalam.
  4. (D) Pengguna mengakui bahawa Syarikat tidak cuba untuk mengkaji semula, mengedit, mengubah suai, mengawal atau mengawal kandungan mana-mana laman web yang dikaitkan dengan laman web dan Syarikat yang tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas ketepatan, kesahan, kesopanan atau hak cipta dan pematuhan tanda dagangan mana-mana laman pihak ketiga.
 6. 6. Penafian.

  Syarikat tidak mewakili atau mengesahkan ketepatan atau kebolehpercayaan mana-mana nasihat, pendapat, atau maklumat lain yang dipaparkan atau diedarkan melalui Laman Web. Selanjutnya, dengan menggunakan Laman Web dan produk dan / atau perkhidmatan Syarikat menawarkan, Pengguna mungkin mempunyai akses kepada pihak ketiga dan laman web lain. Akses kepada pihak dan tapak web tersebut tidak merupakan pengesahan oleh Syarikat atau mana-mana anak syarikat atau sekutu pihak ketiga, atau sumber, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh mereka. Syarikat tidak memberi sebarang jaminan atau jaminan apa-apa jenis kepada pihak ketiga atau produk atau perkhidmatan mereka, atau apa-apa maklumat yang terdapat di Internet yang Pengguna boleh mengakses melalui penggunaan Laman Web.

 7. 7. Penafian Waranti.

  LAMAN WEB INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." USER MEMAHAMI DAN JELAS BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN SEMUA KANDUNGANNYA ADALAH SOLE RISIKO PENGGUNA, BAHAWA SEBARANG BAHAN DAN / ATAU DATA DIMUAT TURUN ATAU DIPEROLEHI MELALUI PENGGUNAAN LAMAN WEB ADALAH PENGGUNA bUDI SENDIRI DAN RISIKO DAN PENGGUNA YANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN SISTEM KOMPUTER PENGGUNA ATAU KEHILANGAN DATA AKIBAT MUAT TURUN BAHAN DAN / ATAU DATA TERSEBUT. KECUALI DINYATAKAN DALAM PERJANJIAN INI ATAU DI LAMAN WEB INI, SYARIKAT MENAFIKAN SEMUA WARANTI SEBARANG JENIS, NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK TANPA HAD SEBARANG WARANTI KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BUKAN PELANGGARAN DAN MEMBUAT SEBARANG WARANTI ATAU PERWAKILAN MENGENAI PRODUK, PERKHIDMATAN ATAU MAKLUMAT YANG BOLEH DIDAPATI DARI PENGGUNAAN LAMAN WEB, MENGENAI KETEPATAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN SEBARANG MAKLUMAT DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB, MENGENAI APA-APA BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI ATAU DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB, MENGENAI APA-APA transaksi yang dibuat menerusi LAMAN WEB ATAU LAMAN WEB AKAN MEMENUHI KEPERLUAN PENGGUNA, DIGANGGU, MENEPATI MASA, SELAMAT ATAU BEBAS.

  SYARIKAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS FITNAH, menyinggung perasaan, HARAM, TORT ATAU MELANGGAR KELAKUAN MANA-MANA ​​PENGGUNA. JIKA ANDA tidak berpuas hati dengan LAMAN INI ATAU DENGAN TERMA SYARIKAT PENGGUNAAN, ANDA SEPENUHNYA DAN REMEDI EKSKLUSIF ADALAH UNTUK BERHENTI MENGGUNAKAN LAMAN INI.
  NASIHAT ATAU MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI OLEH PENGGUNA A, sama ada secara lisan atau bertulis, DARI LAMAN WEB ATAU SEBAHAGIAN PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN DI LAMAN WEB TIDAK AKAN MEMBUAT SEBARANG SEBARANG JENIS JAMINAN, KECUALI SEBALIKNYA DINYATAKAN DALAM PERJANJIAN INI.

 8. 8. Had Tanggungjawab.

  SYARIKAT TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TURUTAN ATAU HUKUMAN APA-APA JENIS AKIBAT PENGGUNAAN ATAU KEGAGALAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, AKIBAT SEBARANG MAKLUMAT, BARANG ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI ATAU DIPEROLEHI ATAU MESEJ YANG DITERIMA ATAU TRANSAKSI DISERTAI MELALUI LAMAN WEB, AKIBAT KEHILANGAN, AKSES TANPA KEBENARAN ATAU PINDAAN PENGHANTARAN ATAU DATA PENGGUNA ATAU UNTUK KOS PEROLEHAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN GANTIAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI RUGI ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENGGUNAAN, DATA ATAU Tidak Ketara, WALAUPUN SYARIKAT tELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. TIDAK AKAN KERUGIAN MELEBIHI JUMLAH, JIKA ADA, DIBAYAR OLEH PENGGUNA KEPADA SYARIKAT.

 9. 9. Ganti rugi.

  Pengguna bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan melindungi Syarikat, anggota gabungan, pegawai, pengarah, pekerja, perunding dan ejen daripada sebarang dan semua tuntutan pihak ketiga, liabiliti, ganti rugi, dan / atau kos (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, peguam ' yuran) yang timbul daripada penggunaan pengguna ofthe laman web, pelanggaran pengguna ofthe segi ofthe Perjanjian atau pelanggaran pengguna, atau pelanggaran oleh mana-mana pengguna lain mana-mana harta intelek atau hak lain ofany orang atau entiti. Terma ofthis Perjanjian akan dibiasakan dengan manfaat ofthe Syarikat pengganti, penerima serah hak dan pemegang lesen. perjanjian pengguna untuk bekerjasama sepenuhnya dalam pertahanan terdapat sebarang tuntutan. Syarikat mempunyai hak, atas perbelanjaannya sendiri, untuk menganggap pertahanan dan kawalan eksklusif ofany perkara sebaliknya tertakluk kepada ganti rugi oleh pengguna dan pengguna tidak boleh dalam apa-apa kejadian menyelesaikan apa-apa perkara tanpa kebenaran bertulis ofthe Syarikat.

 10. 10. Notis.

  Kecuali seperti yang dinyatakan sebaliknya dengan jelas, apa-apa notis hendaklah diberikan bye-mel kepada help@hgrinc.com (dalam hal ofCompany) atau e-mel pengguna yang diberikan kepada Syarikat semasa penggunaan Pengguna ofthe Laman web (dalam hal Pengguna), atau alamat lain seperti salah satu pihak boleh tentukan. Notis hendaklah disifatkan jam 24 diberikan selepas e-mel dihantar, melainkan jika pihak yang menghantar dimaklumkan bahawa alamat e-mel yang tidak sah.

 11. 11. Terma; Penamatan.

  Istilah ofthis Perjanjian hendaklah bermula apabila Pengguna pertama melawat Laman Web dan hendaklah terpakai bagi semua lawatan seterusnya Pengguna. Syarikat boleh, dengan atau tanpa sebab, dengan serta-merta menamatkan Perjanjian ini, dan menafikan akses pengguna kepada laman web ini. Tanpa mengehadkan yang disebut, Syarikat mempunyai hak untuk segera menamatkan hak Pengguna untuk mengakses Laman Web sekiranya pengguna melanggar perjanjian ini atau terlibat dalam tingkah laku yang Syarikat, mengikut budi bicara mutlaknya, menganggap tidak boleh diterima. Jika Perjanjian ini ditamatkan. Pengguna tidak lagi akan diberi kuasa untuk mengakses kandungan laman web ini, Jika berlaku penamatan. sekatan yang dikenakan ke atas pengguna berkenaan dengan yang dimuat turun material. disalin atau selainnya semula dari Laman Web ini. penafian dan had liabiliti dan ganti rugi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, hendaklah terus hidup.

 12. 12. Pelanggaran.

  Sebarang pelanggaran syarat-syarat Perjanjian ini merupakan suatu kemungkiran. Companymay segera mengeluarkan amaran. sementara menggantung. selama-lamanya menggantung atau menamatkan hak Pengguna untuk mengakses Laman Web ini jika pengguna melanggar Perjanjian ini atau sekiranya Syarikat tidak dapat mengesahkan atau mengesahkan apa-apa maklumat pengguna telah disediakan. kegagalan syarikat untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran oleh Pengguna atau orang lain tidak membentuk penepian hak Syarikat untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran berikutnya atau yang serupa. Tanpa mengehadkan mana-mana Syarikat hak lain mempunyai. Pengguna memahami dan memperakui Syarikat itu. mengikut budi bicara mutlaknya. boleh meneruskan bantuan undang-undang dan / atau ekuiti terhadap pengguna jika pelanggaran Pengguna atau mengancam untuk melanggar Perjanjian ini.

 13. 13. Undang-undang dan Penyelesaian Pertikaian.

  Perjanjian ini hendaklah ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang bagi Negeri Ohio. tanpa mengambil kira konflik oflaw peruntukan. Sole dan bidang kuasa eksklusif untuk sebarang tindakan atau prosiding yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian Pengguna hendaklah di mahkamah negeri yang terletak di Cuyahoga County. Ohio. atau di Mahkamah Daerah Persekutuan bagi Daerah Utara Ohio. Pengguna dan Syarikat bersetuju bahawa apa-apa tindakan atau prosiding yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian Pengguna hendaklah tertakluk kepada pengantaraan antara pihak-pihak sebagai satu bentuk penyelesaian pertikaian alternatif.

 14. 14. Umur dan Tanggungjawab.

  Jika anda menggunakan laman web ini. anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat akaun anda dan kata laluan anda. Anda bersetuju menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda menyatakan bahawa anda berusia lebih daripada lapan belas (18) dan untuk mewujudkan kewajipan undang-undang yang mengikat untuk sebarang liabiliti yang mungkin anda timbul akibat penggunaan laman web ini. Anda faham bahawa anda bertanggungjawab secara kewangan untuk semua kegunaan laman web ini oleh anda dan mereka yang menggunakan maklumat log masuk anda.

 15. 15. Kemerosotan.

  Terma dan syarat ini hendaklah dianggap termiskinkan. Sekiranya mana-mana peruntukan ditentukan tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah. peruntukan sedemikian hendaklah dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh yang berkenaan. dan penentuan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan yang lain.

 16. 16. Kesalahan Tipografi dan Transaksi Dibatalkan.

  Sekiranya sesuatu produk atau perkhidmatan tersilap disenaraikan pada harga yang tidak betul. Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan atau menolak apa-apa perintah bagi produk atau perkhidmatan yang disenaraikan dengan harga yang tidak betul. Syarikat mempunyai hak untuk menolak atau membatalkan mana-mana pesanan tidak kira sama ada perintah itu telah disahkan. Jika kad kredit Pengguna telah disabitkan dengan pembelian apabila perintah itu dibatalkan oleh Syarikat. Syarikat akan mengeluarkan kredit ke kad kredit anda dalam jumlah harga yang dibayar oleh Pengguna kepada Syarikat.

 17. 17. Kos dan Bayaran Peguam ini.

  Dalam apa-apa pertikaian yang saksama legalor antara Syarikat dan Pengguna. jika Syarikat isaprevailing parti inthatclaim.Company akan beentitledtorecover.and Useragreestopay Syarikat, yuran semua peguam yang munasabah dan perlu ditanggung dan apa-apa kos litigasi. sebagai tambahan kepada apa-apa relief lain, undang-undang atau dalam ekuiti. mana pihak-pihak itu boleh berhak.

 18. 18. Dasar Perkapalan.
  1. (a) Pengangkut Pengangkutan Umum Kurang Daripada Lori Pengangkutan (LTL) dan Ground UPS: HGR menyediakan anda dengan kadar penghantaran yang kompetitif melalui pasukan logistik kami. Semua penghantaran akan dibayar di akaun HGR.
   Lihat Dasar Pengendalian di bawah untuk caj pengendalian setiap item yang berkaitan dengan penghantaran LTL.
  2. (b) Pengambilan Pelanggan: HGR akan memuatkan barang-barang di kenderaan anda secara percuma (kecuali dinyatakan sebaliknya) tetapi tidak membantu dalam mengimbangi atau mengamankan barang-barang.
  3. (c) Beban Lori dan Beban Separa Separa: HGR boleh membantu anda dalam menubuhkan beban trak atau beban trak sebahagian (katil rata, dek langkah, dua kali ganda, dan sebagainya). Kami akan memberi anda kadar kompetitif yang hanya sah jika prabayar di akaun kami. Sekiranya anda mempunyai akaun dengan pengangkut dan ingin menggunakannya, kami boleh menghantar pengangkut barang melalui pembawa pilihan anda. Beban HGR secara percuma, (kecuali dinyatakan sebaliknya) tetapi tidak membantu dalam mengimbangi atau mengamankan item.
  4. (d) Kontena: Penghantaran antarabangsa, sama ada prabayar atau pungutan, akan dinilai dengan bayaran muatan kontena $ 200 yang terdiri daripada menyekat dan menyekat barang-barang.
  5. (e) Pesanan antarabangsa tertakluk kepada kewajipan, cukai dan / atau fi import lain. Di samping itu, HGR mengenakan bayaran perkhidmatan eksport yang sama dengan 5% (minimum $ 25) dari harga jualan item. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk yuran, dokumen dan pengangkutan ini jika diadakan di pejabat kastam di negara destinasi. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai logistik perkapalan antarabangsa, sila hubungi kami sebelum membeli.
  6. (f) Kerajaan AS mengawal eksport produk, teknologi, dan perisian AS, termasuk pergerakan komoditi asal AS antara negara-negara asing. Kawalan digunakan untuk mengawal selia eksport dan pengeksport semula barangan dwi-guna; barang yang mempunyai aplikasi awam dan tentera. Kawalan ini telah disediakan untuk mengelakkan pengedaran barang-barang dwi-guna yang dapat menjejaskan keselamatan negara. Sesetengah produk HGR mungkin dikawal ketat untuk mengelakkan lencongan kepada mereka yang berminat dalam mengembangkan senjata pemusnah besar-besaran atau entiti-entiti sokongan pengganas. Penalti bagi pelanggaran undang-undang dan peraturan kawalan eksport AS boleh dikenakan oleh undang-undang. Pengalihan sebarang produk yang bertentangan dengan undang-undang Amerika Syarikat adalah dilarang.
 19. 19. Dasar Pengendalian.

  HGR mengenakan biaya pengendalian minimum $ 29.99 untuk semua item yang perlu disediakan untuk penghantaran LTL Common Carrier. Caj pengendalian ini adalah untuk skid, regangan bungkus, dan mengamankan item tersebut untuk meluncur. Yuran pengendalian ini tergelincir berdasarkan $ 29.99 setiap skid, dengan skid itu 40 "x 48". Skid besar akan dikenakan caj tambahan. UPS atau yuran pengendalian berkotak bermula pada $ 4.99, sila tanya wakil jualan kegemaran anda untuk kadar pengendalian khusus.

 20. 20. Dasar Penyimpanan.

  Melainkan pengaturan terlebih dahulu telah diluluskan secara bertulis, semua item dikehendaki dikeluarkan atau dihantar dalam masa 45 hari (45) penerimaan. Item yang tinggal di luar hari 45 akan tertakluk kepada yuran penyimpanan yang bermula pada hari resit empat puluh enam (46th). Yuran storan minimum adalah dua puluh lima Mata Wang AS Mata Wang ($ 25.00) sebulan, setiap 40 "x 48" tergelincir. Caj penyimpanan adalah pada tahap pertama (1st) bulan dengan tempoh tanggapan 5 hari. Sekiranya yuran penyimpanan tidak dibayar oleh keenam (6th) pada hari bulan, item akan dianggap ditinggalkan dan pelanggan kehilangan hak untuk item atau item. Tidak akan ada pengecualian.

 21. 21. Cara bayaran.

  HGR menerima wang tunai, cek, cek elektronik (bank domestik AS), dan pindahan kawat. (Bermula pada Januari 1, 2019) HGR mengenakan surcaj 2% untuk Visa, MasterCard, dan Discover, yang tidak lebih besar daripada kos penerimaan kami. HGR tidak lagi menerima Paypal sebagai bentuk pembayaran untuk transaksi non-eBay. Semua pembayaran mesti dibuat dalam Dolar AS.

 22. 22. Pelbagai.

  Perjanjian ini merupakan keseluruhan persefahaman antara Syarikat dan pengguna berhubung dengan penggunaan Pengguna ofthe Laman Web. Apa-apa sebab ofaction Pengguna mungkin ada yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini mesti dimulakan dalam tempoh satu (I) tahun selepas dakwaan atau sebab yang ofaction timbul. Tajuk-tajuk yang terkandung dalam Perjanjian ini adalah untuk tujuan rujukan sahaja dan sama sekali tidak menentukan, had, mentafsirkan atau menghuraikan skop atau takat ofsuch bahagian. Pengguna tidak boleh menyerahkan Perjanjian ini.

Hubungi (Nama Sales Rep)
Nama Awak*
Alamat E-mel anda*
Sahkan Alamat E-mel anda*
Nombor telefon anda
Nama Syarikat
Nombor item
Mesej anda*
[recaptcha]

Hubungi (Nama Sales Rep)
Nama Awak*
Alamat E-mel anda*
Sahkan Alamat E-mel anda*
Nombor telefon anda
Nama Syarikat
Nombor item
Mesej anda*
[recaptcha]